اینترنت پر سرعت بیسیم به این معنا می‌باشد که اینترنت از طریق بستر بیسیم و بدون هیچگونه وابستگی به تجهیزات مخابرات و خطوط تلفن به مشترک انتقال مییابد .

شرکت اینترنت را از بستر فیبر نوری از مخابرات دریافت و از طریق دیش‌های مخابراتی به دکل‌های شرکت انتقال و آن از طریق آنتنهای سرویس دهنده به سمت مشترک ارسال می‌کند .

یکی‌ از مهمترین مزایای اینترنت پر سرعت بیسیم ارائه اینترنت به مشترک با کمترین تاخیر زمانی‌ می‌باشد، چرا که با توجه به فاصله مشترک به نزدیکترین دکل سرویس دهنده شرکت، مناسب‌ترین آنتن به مشترک پیشنهاد میشود تا اینترنت با بهترین کیفیت به مشترک انتقال داده شود .

 

Sunnet