تعرفه ها

واحد تومان می‌باشد

تعرفه سرویس

سرعت نام سرویس مدت حجم قیمت

۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۸,۵۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۴ گیگ – ۱ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ ماه ۴ گیگابایت ۱۸,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۸ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۱ ماه ۸ گیگابایت ۳۸,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت ویژه – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۵۵,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۳۰,۰۰۰
سرویس های سه ماهه
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۲۶,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۱۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۳ ماه ۱۰ گیگابایت ۴۹,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۲۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۰,۰۰۰
سرویس های شش ماهه
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۹۲,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۲۴ گیگ – ۶ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۶ ماه ۲۴ گیگابایت ۱۶۸,۰۰۰
سرویس های یک ساله
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۱۵ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۱۵ گیگابایت ۱۴۹,۰۰۰
۱۲۸ کیلوبیت عادی – ۳۶ گیگ – ۱ ساله [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ سال ۳۶ گیگابایت ۲۵۶,۰۰۰

۲۵۶ کیلوبیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۱۲,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت عادی – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۱۰,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۴ گیگ – ۱ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ ماه ۴ گیگابایت ۲۳,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۸ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۱ ماه ۸ گیگابایت ۴۸,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۱۱۱,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت عادی – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۶۰,۰۰۰
سرویس های سه ماهه
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۳۰,۵۰۰
۲۵۶ کیلوبیت عادی – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۲۵,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۱۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۳ ماه ۱۰ گیگابایت ۵۵,۵۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۲۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۲۹,۵۰۰
سرویس های شش ماهه
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۱۲ گیگ – ۶ ماه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۹۹,۵۰۰
۲۵۶ کیلوبیت عادی – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۶۴,۵۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۲۴ گیگ – ۶ ماه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۶ ماه ۲۴ گیگابایت ۱۷۵,۰۰۰
سرویس های یک ساله
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۱۵ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۱۵ گیگابایت ۱۵۷,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت ویژه – ۳۶ گیگ – ۱ ساله [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ سال ۳۶ گیگابایت ۲۶۷,۰۰۰
۲۵۶ کیلوبیت عادی – ۳۰ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۳۰ گیگابایت ۱۷۲,۵۰۰

۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۱۵,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت عادی – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۱۲,۵۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۴ گیگ – ۱ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ ماه ۴ گیگابایت ۲۶,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۸ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۱ ماه ۸ گیگابایت ۵۴,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۱۹۰,۰۰۰
سرویس های سه ماهه
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۳۵,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت عادی – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۳۱,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۱۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۳ ماه ۱۰ گیگابایت ۶۴,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۲۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۳۹,۵۰۰
سرویس های شش ماهه
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۰۸,۵۰۰
۵۱۲ کیلوبیت عادی – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۸۴,۵۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۲۴ گیگ – ۶ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۶ ماه ۲۴ گیگابایت ۱۸۱,۵۰۰
سرویس های یک ساله
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۱۵ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۱۵ گیگابایت ۱۶۵,۰۰۰
۵۱۲ کیلوبیت ویژه – ۳۶ گیگ – ۱ ساله [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ سال ۳۶ گیگابایت ۲۷۶,۵۰۰
۵۱۲ کیلوبیت عادی – ۳۰ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۳۰ گیگابایت ۱۷۹,۰۰۰
۱ مگ‌ عادی – ۳۰ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۳۰ گیگابایت ۱۹۵,۰۰۰

۱ مگابیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
۱ مگ‌ ویژه – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۲۰,۰۰۰
۱ مگ‌ عادی – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۱۷,۵۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ۴ گیگ – ۱ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ ماه ۴ گیگابایت ۳۴,۰۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ۸ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۱ ماه ۸ گیگابایت ۷۰,۰۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۲۸۵,۰۰۰
سرویس های سه ماهه
۱ مگ‌ ویژه – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۴۶,۰۰۰
۱ مگ‌ عادی – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۳۸,۰۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ۱۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۳ ماه ۱۰ گیگابایت ۷۳,۰۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ۲۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۴۸,۵۰۰
سرویس های شش ماهه
۱ مگ‌ ویژه – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۱۳,۵۰۰
۱ مگ‌ عادی – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۹۹,۵۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ۲۴ گیگ – ۶ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۶ ماه ۲۴ گیگابایت ۱۹۲,۰۰۰
سرویس های یک ساله
۱ مگ‌ ویژه – ۱۵ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۱۵ گیگابایت ۱۷۴,۵۰۰
۱ مگ‌ ویژه – ۳۶ گیگ – ۱ ساله [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ سال ۳۶ گیگابایت ۲۸۴,۵۰۰

۲ مگابیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
۲ مگ‌ویژه – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۲۷,۰۰۰
۲ مگ‌ عادی – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۲۲,۰۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ۴ گیگ – ۱ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ ماه ۴ گیگابایت ۴۰,۰۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ۸ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۱ ماه ۸ گیگابایت ۸۲,۰۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ترافیک نامحدود – ۱ ماهه ۱ ماه نامحدود ۵۲۹,۰۰۰
سرویس های سه ماهه
۲ مگ‌ ویژه – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۵۴,۰۰۰
۲ مگ‌ عادی – ۵ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۳ ماه ۵ گیگابایت ۴۴,۰۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ۱۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۳ ماه ۱۰ گیگابایت ۸۳,۵۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ۲۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ۲ الی‌ ۷] ۳ ماه ۲۰ گیگابایت ۱۵۹,۰۰۰
سرویس های شش ماهه
۲ مگ‌ ویژه – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۳۵,۰۰۰
۲ مگ‌ عادی – ۱۲ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۶ ماه ۱۲ گیگابایت ۱۱۷,۰۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ۲۴ گیگ – ۶ ماهه [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۶ ماه ۲۴ گیگابایت ۲۰۱,۰۰۰
سرویس های یک ساله
۲ مگ‌ ویژه – ۱۵ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۱۵ گیگابایت ۱۸۵,۰۰۰
۲ مگ‌ ویژه – ۳۶ گیگ – ۱ ساله [شبانه نیم بها ۱ الی‌ ۷] ۱ سال ۳۶ گیگابایت ۲۹۵,۰۰۰
۲ مگ‌ عادی – ۳۰ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] ۱ سال ۳۰ گیگابایت ۲۲۵,۰۰۰

۴ مگابیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
۴ مگ‌ ویژه – ۲۰ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] – ۰% تخفیف ۱ ماه ۲۰ گیگابایت ۲۰۱,۰۰۰
سرویس های سه ماهه
۴ مگ‌ ویژه – ۶۰ گیگ – ۳ ماهه [شبانه رایگان ندارد] – ۱۰% تخفیف ۳ ماه ۶۰ گیگابایت ۵۴۲,۷۰۰
سرویس های شش ماهه
۴ مگ‌ ویژه – ۱۲۰ گیگ – ۶ ماهه [شبانه رایگان ندارد] – ۱۵% تخفیف ۶ ماه ۱۲۰ گیگابایت ۱,۰۲۵,۱۰۰
سرویس های یک ساله
۴ مگ‌ ویژه – ۲۴۰ گیگ – ۱ ساله [شبانه رایگان ندارد] – ۲۰% تخفیف ۱ سال ۲۴۰ گیگابایت ۱,۹۲۹,۶۰۰

۱۰ مگابیت بر ثانیه

سرویس های یک ماهه
سرعت تا ۱۰ مگ – ۲ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۲ گیگابایت ۶۸,۰۰۰
سرعت تا ۱۰ مگ – ۴ گیگ – ۱ ماهه [شبانه رایگان ندارد] ۱ ماه ۴ گیگابایت ۱۳۶,۰۰۰

تعرفه حجم اضافه

نام حجم قیمت
حجم‌های اضافه – تعرفه عادی (قابل اعمال بر سرویس‌های عادی)
۱ گیگ ترافیک اضافه – عادی ۱ گیگابایت ۳,۵۰۰
۳ گیگ ترافیک اضافه – عادی ۳ گیگابایت ۱۰,۵۰۰
۵ گیگ ترافیک اضافه – عادی ۵ گیگابایت ۱۷,۵۰۰
۱۰ گیگ ترافیک اضافه – عادی ۱۰ گیگابایت ۳۲,۰۰۰
۲۰ گیگ ترافیک اضافه – عادی ۲۰ گیگابایت ۵۴,۰۰۰
حجم‌های اضافه – تعرفه ویژه (قابل اعمال بر سرویس‌های ویژه)
۱ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۱ گیگابایت ۷,۰۰۰
۲ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۲ گیگابایت ۱۱,۵۰۰
۳ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۳ گیگابایت ۱۷,۰۰۰
۵ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۵ گیگابایت ۲۶,۵۰۰
۱۰ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۱۰ گیگابایت ۴۸,۰۰۰
۲۰ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۲۰ گیگابایت ۹۲,۰۰۰
۵۰ گیگ ترافیک اضافه – ویژه ۵۰ گیگابایت ۲۲۵,۰۰۰